Realizace staveb

PORR a.s. - Obchodní jednotka DECATHLON Brno II. a III. etapa

Doba realizace: 8/2018 - 11/2018


Jako subdodavatel firmy PORR, a.s. jsme se podíleli na zhotovení uvedeného díla veškerými zemními pracemi, provedením kanalizace včetně odvodnění ploch uličními vpusti a štěrbinovými žlaby, zhotovením asfaltových ploch, parkovacích stání včetně svislého a vodorovného dopravního značení a finálními úpravami stavby.

SPORT Construction a.s. - Víceúčelový sportovní areál Hevlín

Doba realizace: 4/2018 - 8/2018 

Jako subdodavatel firmy SPORT Construction a.s. jsme se podíleli na zhotovení uvedeného díla veškerými zemními pracemi, provedením drénáží, zhotovení konstrukčních vrstev, betonáží opěrné stěny, patek osvětlení, pokládkou obrub, dlažeb a finálními úpravami stavby. 

Povodí Moravy, s.p. - DMN Slup, oprava nápustného objektu do obtoku

doba realizace: 10/2017, cena díla: 1.648.648 Kč

Vytyčení inženýrských sítí, odstranění pařezů, zřízení přístupových cest, vybourání stávající betonové konstrukce včetně základů, realizace ochranné hrázky ze záhozu z L.K. v korytě náhonu, realizace podkladního betonu, bednění základu, zhotovení armatury, betonáž základu, bednění zdí, zhotovení armatury, betonáž zdi, odstranění bednění, odstranění provizorní hrázky z l.k. z koryta DMN, zasypání betonové konstrukce + hutnění, realizace rovnaniny před a nad nápustným objektem v pravém břehu náhonu, osazení ocelového stavidla, opevnění obtokového koryta rovnaninou, osazení lávky, zábradlí, terénní úpravy, dokončovací práce. Veškerá betonáž byla provedena za 3 dny.

CS FIRMA s.r.o. - Společenská a sportovní hala Nebovidy u Brna

doba realizace: 6/2017 - 8/2017, cena díla: 1.150.049 Kč

Demolice rodinného domu v obci Hrabětice

doba realizace: 6/2017

Vyklizení objektu, sundání střešní krytiny včetně krovu a kompletní demolice objektu s odvozem odpadu na náš Recyklační dvůr v Hrušovanech nad Jevišovkou.

Povodí Moravy, s.p. - Jevišovka, jez Plaveč (Culpovec) - oprava stavební části

doba realizace: 1/2017 - 3/2017, cena díla: 2.156.788 Kč

Zajištění a obnovení plnohodnotné funkce bezpečnostního přelivu s možností vypuštění nadjezí jezu Culpovec, spočívající zejména v opravě bočního bezpečnostního přelivu, opravě pravobřežní zdi, výpustného objektu nadjezí, opravě vývaru bezpečnostního přelivu a stabilizaci dna a břehů koryta.

FIRESTA, a.s. - Vodní nádrž Močidla 1, k.ú.Dubňany

doba realizace: 11/2016 - 3/2017, cena díla: 1.110.949 Kč

Výpustní objekt byl nahrazen novým objektem, který svoji velikostí je ve shodě s kapacitou koryta pod vodní nádrží a zajistí převod menších a často se opakujících povodní, dále bylo provedeno zvýšení koruny hráze tak, aby se zvýšila retenční schopnost vodního díla.

Povodí Moravy, s.p. - VD Jevišovice, oprava koryta pod VD

doba realizace: 11/2016 - 12/2016, cena díla: 1.685.697 Kč

Oprava koryta toku Jevišovky pod hrází VD Jevišovice v ř. km 53,905 - 54,077, spočívající zejména v opravě poškozené kamenné dlažby a nábřežních zdí, demolici 
a následném znovuvybudování betonového skluzu, opravě zaústění koryta bezpečnostního přelivu.

Povodí Moravy, s.p. - Svratka, VDNM Uherčice, ř. km 7,920-14,040 - dosypání OH

doba realizace: 7/2016 - 12/2016, cena: 3.108.353 Kč

Povodí Moravy, s.p. - VD Luhačovice - revitalizace

doba realizace: 5/2016 - 7/2016, cena díla: 428.326 Kč

Zhotovení vypouštěcího a regulačního požeráku z vodostavebního betonu, bezpečnostního přepadu a homogenní hráze.

CS FIRMA s.r.o. - parkoviště os. a nákl. aut společnosti Vodňanská drůbež, a.s.

doba realizace: 04/2016 - 11/2016, cena díla: 8.527.037 Kč

Zemní práce, bourací práce, trativody, vápenná stabilizace, sanace podloží ze štěrkodrtě a MZK a živičné povrchy, zhotovení obrub, odvodňovacích žlabů, uličních vpustí a pokládka zámkové dlažby, vytvoření podzákladové vrstvy z kameniva. 

FIRESTA a.s. polní cesty HC3, VC16b, VC19 v k.ú. Slopné 

doba realizace: 8/2016 - 11/2016, cena díla: 6.766.529 Kč

Realizace nové polní cesty, včetně odvodnění, pokládky asfaltu. 

Ředitelství silnic a dálnic ČR - I/38 Vranovská ves - úprava opěrné zídky a odvodnění

doba realizace: 3/2016 - 7/2016, cena díla: 1.099.579 Kč

Předmětem díla je zhotovení úpravy opěrné zídky a odvodnění, součástí plnění poskytnutého zhotovitelem je vybourání stávající vozovky, sjezdu, betonového odvodňovacího žlabu, propustku, schodiště a podesty nad odvodňovacím žlabem. 

Lesy ČR - Teplička v k.ú. Paseka u Šternberka - nánosy

doba realizace: 10/2015 - 7/2016, cena díla: 811.896 Kč

SAFEROAD Czech Republic s.r.o. - Oprava a obnova svodidel ve Zlínském kraji 

doba reailizace: 11/2015 - 12/2015, cena díla: 2.489.138 Kč

Předmětem zakázky bylo odstranění původních svodidel a zhotovení nové krajnice. 

Povodí Moravy, s.p. - VD Brno, oprava opevnění, II. Etapa - Kozí Horka

doba realiizace: 3/2015, cena díla: 705.142 Kč

Lesy ČR, s.p. - Svatoslavský potok

doba realizace: 02/2015 - 06/2015, cena díla: 3.686.870 Kč

Předmětem zakázky bylo zřízení opevnění před rodinnými domy železobetonovou opěrnou zídkou z betonu C30/37, XC4, kde pohledová část zídky byla upravena pomocí profilové matrice imitující kámen, z rubové strany zídky byl zřízen protimrazový klín ze štěrkopískového filtru a pro odvod prosáklých vod byly v zídkách zřízeny kanálky z drenážních trub DN 100mm. Břehy byly opevněny rovnaninou z lomového kamene o hmotnosti 200-500kg a dlažbamy z lomového kamene na sucho tl. 250 mm. V celém úseku koryta toku byl odtěžen sediment.

VHS Teplice s.r.o. - ČOV Velký Beranov a Milíčovice

doba realizace: 2/2015 - 5/2015, cena díla: 1.012.287 Kč

Povodí Moravy, s.p. - Nikolčický potok 

doba realizace: 8/2014 - 2/2015, cena díla: 4.446.388 Kč

Předmětem zakázky byla oprava 2 stupňů a opevnění, kde probíhala kompletní demolice stávajících stupňů a betonáž nových stupňů. Stupně byly předezděny z kamenných kopáku a monolitické stěny navazující na stupeň byly předezděny zdivem z lomového kamene, vývařiště bylo tvořeno dlažbou z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním. Dále byla provedena stabilizace břehů v podobě rovnanin a záhozu z lomového kamene. V celém úseku koryta toku byl odtěžen sediment.